JOGI INFORMÁCIÓK

Elállás / Garancia

RENDELÉS LEMONDÁSA, ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó (interneten keresztül történt vásárlás esetén) a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat.
Az elállás módjai: írásban, egyértelmű nyilatkozattal (motorosholmi@gmail.com címre küldött email formájában) , telefonon vagy szóbeli közléssel személyesen az üzletben.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. 
Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni a vételár megfizetésével azonos módon.
A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.
A vállalkozó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékig használt terméket köteles teljes áron visszavenni.  Az ezen mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenés esetén a vállalkozás nem köteles a termék teljes árát és a költségeket megtéríteni. Ha a terméket a fogyasztó sérülten vagy hiányosan szolgáltatja vissza, a nem megfelelő, használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. 
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A termék utánvéttel nem küldhető vissza.
A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 

SZEMÉLYES VÁSÁRLÁS ESETÉN:
Az ún. 3 munkanapos cserejog kizárólag a kötelező jótállással érintett termékekre vonatkozik. A teljes termékkört – amelyre egy év jótállás vonatkozik – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
A többi termékre két év szavatosság vonatkozik.
A nem hibás termékek esetében személyes vásárlás esetén a kereskedőt nem terheli 3 napon belül sem cserekötelezettség, sem a termék vételárának a visszafizetési kötelezettsége. 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A kellékszavatosság a megvásárolt termék hibájával kapcsolatos igény érvényesítésére szolgál.
A Ptk. 6:163. § (2) bekezdése alapján minden termékre - fogyasztói szerződés esetén - a termék átvételétől számított 2 éven belül érvényesíthető szavatossági igény.

A vásárló köteles a hibát annek felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a termék átvételétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, a Motorosholmi Kft-től vásárolta. Kivétel, ha a hiba a termék természetével vagy jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis, ha egyértelműen látszik, hogy a fogyasztónál esett hiba a terméken. Ha a vásárláskor a kereskedő a hibára felhívta a figyelmet, akkor nem lehet amiatt a hiba miatt reklamálni.
A 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

A kereskedő első körben köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, és a terméket kijavítani (a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet értelmében törekedve arra, hogy ez 15 napon belül megtörténjen.

Fő szabály szerint, a fogyasztó első körben választása szerint kijavítást, vagy kicserélést kérhet.
Ha a hiba kijavítása nem lehetséges, vagy azt az üzlet bármilyen okból nem tudja vállalni, illetve a hiba természetéből kifolyólag javításra nincs lehetőség, akkor egyértelműen a csere a megoldás.
Az üzlet javítható hiba esetén jogosult megtagadni a kicserélés iránti igényt, ha az a javításhoz képest aránytalan többletkötelezettséget jelent.
A kicserélés azt jelenti, hogy ugyanolyan, új terméket kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
Ha sem a kijavítás, sem a kicserélés nem lehetséges (a fogyasztónak nincs rá joga, illetve az üzlet nem képes eleget tenni az igénynek), a fogyasztó kérhet árleszállítást, illetve a vételár visszafizetését.
Jelentéktelen hiba esetében azonban az elállásnak nincs helye.

Ez a sorrend jogilag kötött (kijavítás, kicserélés, vételár visszafizetése) az eltérésre csak indokolt esetben van lehetőség